نام نرم افزار: خود آموز آنتی بیوتیک سفارش دهنده: گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانلود
نام نرم افزار: terminology سفارش دهنده: گروه زبان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانلود
نام نرم افزار: HIT dictionary سفارش دهنده: گروه HIT دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نام نرم افزار: ماشین حساب پزشکی سفارش دهنده: گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام نرم افزار: طبع و اطلاعات غذایی گندم سفارش دهنده: مرکز خصوصی تغذیه اصفهان
نام نرم افزار: تغذیه در سرطان سفارش دهنده: شرکت نگارین هوشمند طب هرمزگان
نام نرم افزار: نسخه نویسی در زنان و مامایی سفارش دهنده: شرکت مشاهیر سبز دارو
نام نرم افزار: تفسیر نوار قلب جنین سفارش دهنده: شرکت مشاهیر سبز دارو
07632222648     INFO@FEKRACO.IR